maanantai 19. marraskuuta 2012

Segmenttiraportointi

Konsernin tilinpäätöstä täydennetään segmenttiraportoinnilla. Tätä varten yhteisö määrittää toimintasegmentit ja esittää niiden tai niiden yhdistelmien tietoja konsernitilinpäätöksessä. Tarkoituksena on auttaa sidosryhmiä kuvan muodostamisessa yrityksen liiketoiminnasta, taloudellisesta tilanteesta, riskeistä ja kannattavuudesta. (Haaramo, 2012.)

IFRS 8 -standardin mukaan segmenttiraportointi perustuu toiminnallisille segmenteille. Toimintasegmentti on yhteisön osa (Haaramo, 2012),

- joka harjoittaa liiketoimintaa, josta se voi saada tuottoja ja josta voi aiheutua kuluja,
- jonka toiminnan tulosta tarkastellaan säännöllisesti yhteisön ylimmän operatiivisen päätöksentekijän (hallitus, johtoryhmä, toimitusjohtaja tai segmentin johtaja) toimesta, joka sitten tekee päätöksiä resurssien kohdistamisesta kyseiselle segmentille ja arvioi sen tuloksellisuutta, ja 
- josta on saatavissa erillistä taloudellista informaatiota.

Myös käynnistyvä toiminta voi Haaramon (2012) mukaan olla toimintasegmentti, vaikka se ei vielä tuotakaan tuottoja liiketoimintaa harjoittaessaan. Kaikki yhteisön osat eivät silti välttämättä ole toimintasegmenttejä tai niiden osia. 

Raportoivat segmentit

Jos toimintasegmentti täyttää raportoivan segmentin raja-arvon, on sitä koskien annettava segmenttiraportointi-informaatiota. Myös toimintasegmenttien yhdistelmistä voidaan raportoida, jolloin on otettava huomioon esitetyt yhdistämiskriteerit. Kaikista segmenteistä ei siis esitetä erillisiä tietoja. IFRS 8 säätää, että tiedot esitetään kustakin segmentistä, joka ylittää yhden kynnysarvoista (Haaramo, 2012):

- Segmentin raportoimat tuotot sekä myynnistä ulkopuolisille että siirrot toisille segmenteille ovat ainakin 10 prosenttia kaikkien toimintasegmenttien yhteenlasketuista ulkoisista ja sisäisistä tuotoista.
- Segmentin voitto on ainakin 10 prosenttia kaikkien voitollisten segmenttien yhteenlasketusta voitosta tai segmentin tappio on ainakin 10 prosenttia kaikkien tappiollisten segmenttien yhteenlasketusta tappiosta. Näistä valitaan absoluuttisesti suurempi. 
- Segmentin varat ovat ainakin 10 prosenttia kaikkien toimintasegmenttien yhteenlasketuista varoista. 

Kynnysarvoja pienempi sisäisesti raportoitava segmentti voidaan silti osoittaa raportoitavaksi segmentiksi, jos näin saadaan hyödyllistä informaatiota tilinpäätöksen käyttäjille. Pieni segmentti voidaan yhdistää muiden pienten segmenttien kanssa, jos segmenteillä on samankaltaiset taloudelliset ominaispiirteet ja jos segmentit ovat keskeisiltä tunnusmerkeiltään (mm. tuotteet ja palvelut, tuotantoprosessi, asiakkaat, jakelumenetelmät ja sääntely-ympäristönluonne) samankaltaiset. (Haaramo, 2012.)

75 prosentin sääntö (IFRS 8) koskee tilanteita, joissa vain pieni määrä segmenttejä ylittää raportointikynnyksen. Haaramon (2012) mukaan sääntö menee seuraavasti:
"Jos raportoitaville segmenteille kohdistuvien ulkoisten tuottojen kokonaismäärä on alle 75 prosenttia konsernin tai yrityksen kokonaistuotoista, määritellään uusia segmenttejä raportoitaviksi segmenteiksi siitä huolimatta, että ne eivät ylitä edellä mainittua 10 prosentin kynnystä, kunnes vähintään 75 prosenttia konsernin tai yrityksen kokonaistuotoista sisältyy raportoitaviin segmentteihin."
Toimintasegmenttien osalta raportoidaan niiden luonnetta kuvaavia tietoja sekä keskeisiä tunnuslukuja. Segmenteittäin esitetään mm. voitto tai tappio sekä kokonaisvarat ja kokonaisvelat. 

Esimerkki (Petri Vehmanen, 2012): Esimerkkikonsernin segmenttiraportointi

10 prosentin myyntituottokriteerin perusteella on raportoitava segmentit 1, 3 ja 4. Näissä jokaisessa siis ulkoisten ja konsernin sisäisten myyntien yhteenlaskettu määrä ylittää 10 prosenttia kaikkien segmenttien yhteenlasketuista ulkoisista ja sisäisistä myynneistä. Esimerkiksi segmentti 1 on myynyt yhteensä 160 rahan arvosta (ulkopuolisille 100 + konserniyritykselle 60) tavaraa. Se on yli 10 prosenttia konsernin kaikkien segmenttien myynneistä (940).

Tuloskriteerin pohtimiseksi on laskettava absoluuttisina lukuina voitollisten segmenttien tulokset yhteen että tappiollisten segmenttien tulokset yhteen. Ensin mainittu on 30+30+5=65 ja jälkimmäinen -10-10-90=-110. 110 on absoluuttisesti suurempi kuin 90, joten tuloskriteerin vertailuluvuksi tulee  -110. 

Koska yhdenkin raja-arvon ylittyminen riittää, tarkastelun kohteena ovat enää segmentit 2, 5 ja 6. 

S2: -10/(-110) = 9,1 % < 10 %, ei raportoida
S5: -10/(-110) = 9,1 % < 10 %, ei raportoida
S6: -90/(-110) = 81,8 % > 10 %, RAPORTOIDAAN

Segmentin numero 6 tappio (90) on yli 10 prosenttia vertailuluvuksi tulleesta konsernien yhteenlaskutuista tappioista (110). Tämän takia segmentti 6 täytyy raportoida erikseen. Segmentit 2 ja 5 jäävät alle 10 prosentin rajan. 

Kolmannen eli varallisuuskriteerin pohjalta arvioidaan siis enää segmenttejä 2 ja 5. Tässä verrataan siis segmentin varallisuutta kaikkien toimintasegmenttien yhteenlaskettuun varallisuuteen. Raportoimisen rajana on jälleen 10 %:

S2: 40/730 = 5,5 % < 10 %, ei raportoida
S5: 55/730 = 7,5 % < 10 %, ei raportoida

Kynnysarvojen perusteella raportoidaan siis segmentit 1, 3, 4 ja 6. Tämä ei silti riitä, sillä on tarkistettava, että kynnysarvojen ylittymisen perusteella raportoitavien segmenttien ulkoisten tuottojen yhteismäärä on vähintäänkin 75 prosenttia yhteisön ulkoisten myyntituottojen kokonaismäärästä:

Em. segmenttien ulkoiset myynnit: 100+350+150+60 = 660
Ulkoisen myynnit yhteensä: 720

660/720 = 91,7 % > 75 %

Ulkoisten tuottojen kokonaismäärästä kohdistuu raportoitaville segmenteille yli 90 prosenttia eli reilusti yli vaadittavan 75 prosentin rajan. Uutta raportoitavaa ei siis tarvitse enää etsiä.  

Lähteet:

Virpi Haaramo: Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö - IFRS raportointi (SanomaPro, 2012)
Petri Vehmanen: luentomateriaali 2012 kurssilla Laskentatoimen teoria ja IFRS I 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti