perjantai 1. helmikuuta 2013

IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ovat aineellisia omaisuuseriä, joita käytetään tavaroiden valmistamiseen tai palvelujen tuottamiseen, vuokrataan ulkopuolisille tai käytetään hallinnollisiin tarkoituksiin. Niitä myös odotetaan käytettävän useammalla kuin yhdellä tilikaudella. 

Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen hankintameno kirjataan taseeseen varoiksi vain, jos on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty virtaa yhteisöön ja hankintameno on luotettavasti määriteltävissä.

Ensimmäisen taseeseen kirjaamisen yhteydessä käytetään hankintamenoa. Myöhemmin arvostaminen tapahtuu valinnan mukaan joko hankintamenomallia tai uudelleenarvostusmallia käyttämällä. Valintaa sovelletaan kokonaiseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaan.  

Hankintamenomalli tarkoittaa, että taseeseen varoiksi kirjattu aineellinen käyttöomaisuushyödyke on merkitty taseeseen hankintamenoon, josta on vähennetty kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot.

Uudelleenarvostusmallissa taas käytetään uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa, joka on uudelleenarvostuspäivän käypä arvo vähennettynä siihen päivään mennessä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Uudelleenarvostus on tehtävä säännöllisesti, jotta kirjanpitoarvo ei poikkeaisi olennaisesti käyvästä arvosta.

Maa-alueiden ja rakennusten käyvän arvon määrittämisessä käytetään usein arvioitsijoita, jotka tekevät arvionsa perustuen markkinapohjaiseen näyttöön. Koneiden ja kaluston osalta käypä arvo on tavallisesti arviointiin perustuva markkina-arvo.

Joskus on mahdollista käyttöomaisuushyödykkeen luonteesta johtuen, että yhteisö voi joutua arvioimaan käyvän arvon joko tuottojen tai poistoilla vähennetyn jälleenhankinta-arvon perusteella.

Uudelleenarvostaminen

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden uudelleenarvostamisen toteuttamisväli riippuu käypien arvojen vaihtelusta. Koko kyseisten omaisuuserien luokka on arvostettava uudelleen, jos siihen kuuluva aineellinen käyttöomaisuushyödyke arvostetaan uudelleen. Näitä luokkia ovat esimerkiksi rakentamattomat maa-alueet, rakennetut maa-alueet ja rakennukset, koneet ja huonekalut ja kiinteät kalusteet. 

Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo suurenee uudelleenarvostettaessa, on lisäys kirjattava muihin laajan tuloksen eriin ja kertynyt lisäys esitetään oman pääoman erässä ”uudelleenarvostusrahasto”. Tämä lisäys kirjataan tulosvaikutteisesti siltä osin kuin se kumoaa saman omaisuuserän uudelleenarvostuksesta johtuvan, aiemmin tulosvaikutteisesti kirjatun vähennyksen. 

Myös kirjanpitoarvon pieneneminen kirjataan tulosvaikutteisesti. Tämä kirjataan muihin laajan tuloksen eriin siltä osin kuin vähennys ei ylitä tuosta omaisuuserästä johtuvaa uudelleenarvostusrahastoon sisältyvää määrää.

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu vähennys pienentää oman pääoman uudelleenarvostusrahastoon  sisältyvää kertynyttä määrää.

Poistot

Kun aineellinen käyttöomaisuus uudelleenarvostetaan, siihen päivään mennessä kertyneet poistot käsitellään joko oikaisemalla suhteessa omaisuuserän bruttomääräisen kirjanpitoarvon muutokseen  tai vähennetään omaisuuserän bruttomääräistä kirjanpitoarvoa ja nettomäärä oikaistaan uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa vastaavaksi.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa raportoidaan sekä jälleenhankintahinta että siihen perustuvat kertyneet poistot. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida omaisuuden ikää. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa ei raportoida kertyneitä poistoja, jolloin omaisuuden ikää ei saada arvioiduksi taseinformaatiosta kuten ensimmäisessä vaihtoehdossa. Toisena mainittua tapaa sovelletaan usein rakennusten uudelleenarvostamisessa.

Jos aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen osan hankintameno muodostaa merkittävän osuuden koko hankintamenosta, on tehtävä poistot erikseen jokaisesta osasta.

Omaisuuserien poistopohjat on jaksotettava systemaattisella tavalla omaisuuserän taloudelliselle vaikutusajalle. Poistomenetelmän pitää kuvastaa sitä, miten yhteisö odottaa käyttävänsä omaisuuserään liittyvää vastaista taloudellista hyötyä. Sovellettava poistomenetelmä on tarkistettava vähintään jokaisen tilikauden lopussa. Menetelmän muutosta käsitellään IAS 8:n mukaisesti kirjanpidollisen arvion muutoksena. Poistomenetelmiin kuuluvat tasapoistomenetelmä, degressiivinen menetelmä ja suoriteyksikköihin perustuva menetelmä. 

Poistot kirjataan tulosvaikutteisesti, ellei poistoja sisällytetä jonkin toisen omaisuuserän kirjanpitoarvoon. Poisto saattaa joskus muodostaa osan toisen omaisuuserän hankintamenosta esimerkiksi silloin, kun tuotantokoneiston poistot sisällytetään vaihto-omaisuuden valmistusmenoihin IAS 2:n säätämällä tavalla.

Aineellinen käyttöomaisuuserä kirjataan pois taseesta, kun se luovutetaan tai sen käytöstä tai luovutuksesta ei ole odotettavissa vastaista taloudellista hyötyä. Tällöin syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti, kun hyödyke kirjataan pois taseesta, mutta voittoja ei saa esittää liikevaihtona.

Lähde: Petri Vehmanen 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti