perjantai 1. helmikuuta 2013

IAS 18 Tuotot

Tuotot määritellään käsitteellisessä viitekehyksessä tilikauden aikana tapahtuvaksi taloudellisen hyödyn lisäykseksi, joka johtuu varojen lisääntymisestä tai arvonnoususta taikka velkojen vähentymisestä, jolloin oma pääoma lisääntyy muusta syystä kuin omistajien tekemistä oman pääoman sijoituksista.

Viitekehyksen mukainen tuottojen määritelmä kattaa sekä varsinaiset tuotot että voitot. Varsinaiset tuotot ovat yhteisön tavanomaisessa toiminnassa syntyviä, kuten esimerkiksi myyntituotot, palkkiot, korkotuotot, osinkotuotot, rojaltit ja vuokratuotot. 

IAS 18 -standardin määritelmä tuotoille on suppeammin. Tuotot ovat tavanomaisesta toiminnasta tilikaudella koituvan taloudellisen hyödyn bruttomäärä, joka johtaa oman pääoman lisäykseen, ellei se johdu omistajien tekemistä oman pääoman sijoituksista.

Tuottoja saadaan tavaroiden myynnistä, palvelujen tuottamisesta ja niitä ovat myös korot, rojaltit tai osingot, jotka saadaan, kun yhteisön varoja on muiden käytössä.

Kirjanpitokäsittely

Tuotot arvostetaan saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella ottaen alennukset huomioon.

Transaktioista syntyvä tuoton määrä perustuu yleensä sopimukseen. Useimmiten suoritus tapahtuu rahan määräisenä.

Käypä arvo voi olla nimellisarvoa pienempi, jos ostajalle annetaan esimerkiksi korotonta luottoa tai vastikkeeksi hyväksytään velkakirja, jonka korko on markkinakorkoa alempi. Kyseessä on tällöin rahoitustoimi ja vastikkeen käypä arvo määritetään diskonttaamalla rahavirrat laskennallisella korolla. Korkona käytetään joko vastaavan instrumentin korkoa tai sellaista korkoa, jolla instrumentin nimellisarvo tulee diskontatuksi kyseisten tavaroiden senhetkisen käteismyyntihinnan määräiseksi. 

Tavaroiden ja palveluiden vaihto luonteeltaan ja arvoltaan samanlaisiin tavaroihin ja palveluihin ei ole tuottoja kerryttävää liiketoimintaa. Jos vaihto taas tapahtuu erilaisiin tavaroihin ja palveluihin, on kyseessä tuottoja kerryttävä liiketoimi. 

Tuotot määritetään tällöin pääsäännön mukaan saatujen tavaroiden tai palveluiden käyvän arvon perusteella oikaistuna siirrettyjen rahavarojen määrällä. Jollei käypä arvo ole luotettavasti määritettävissä, tuotot määritetään luovutettujen tavaroiden tai palveluiden käyvän arvon perusteella oikaistuna siirrettyjen rahavarojen määrällä.

Tavaroiden myyntituottojen kirjaaminen

Tavaroiden myynnin tuotot kirjataan, kun kaikki viisi ehtoa täyttyvät:

1. Tavaroiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut on siirretty ostajalle,
2. Myyjälle ei jää liikkeenjohdollista intressiä eikä tosiasiallista määräysvaltaa myytyihin tavaroihin,
3. Tuotot ovat määritettävissä luotettavasti,
4. Transaktioon liittyvä taloudellinen hyöty koituu todennäköisesti myyjän hyväksi, ja
5. Transaktioon liittyvät toteutuneet tai toteutuvat menot ovat luotettavasti määritettävissä.

Palveluiden myyntituottojen kirjaaminen

Transaktioon liittyvät tuotot on kirjattava raportointikauden päättymispäivän valmistusasteen mukaisesti, silloin kun palvelujen tuotantoon liittyvän transaktion lopputulos voidaan arvioida luotettavasti. Tämä merkitsee valmistusasteen mukaisen tulouttamismenetelmän soveltamista, jolloin tuotot kirjataan niillä tilikausilla, joiden aikana palvelut tuotetaan. IAS 11:n vaatimukset siis soveltuvat myös palvelun tuottamiseen liittyvien tuottojen ja niitä vastaavien kulujen kirjaamiseen.

Transaktion lopputulos voidaan arvioida luotettavasti, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Tuotot ovat määritettävissä luotettavasti,
2. Transaktioon liittyvä taloudellinen hyöty koituu todennäköisesti yhteisön hyväksi,
3. Valmistumisaste on määritettävissä luotettavasti, ja 
4. Transaktion toteutuneet menot ja sen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ovat määritettävissä luotettavasti.

Valmistusasteen mukaisen tuottojen kirjaamisen edellytyksenä on, että kaikki edellä mainitut ehdot täyttyvät. Kun palvelujen tuotantoon liittyvän transaktion lopputulos ei ole luotettavasti arvioitavissa, tuottoa on kirjattava vain siihen määrään asti kuin toteutuneita menoja vastaava määrä on kerrytettävissä.

Lähde: Petri Vehmanen 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti