sunnuntai 3. helmikuuta 2013

IAS 19, IAS 26, IFRS 2

IAS 19 käsittelee työsuhde-etuuksia, IAS 26 eläke-etuusjärjestelyjen kirjanpitoa ja raportointia ja IFRS 2 osakeperusteisia maksuja.

IAS 19 -standardi määrää työsuhde-etuuksien kirjanpitokäsittelystä ja tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Standardi määrää kirjaamaan velan, kun henkilö on suorittanut työtä, jonka vastikkeena on tulevaisuudessa suoritettavia työsuhde-etuuksia (mm. palkallinen vuosiloma) ja kulun, kun yhteisö käyttää hyväkseen taloudellista hyötyä työsuorituksesta, jonka vastikkeena on työsuhde-etuuksia.

Työsuhde-etuuksia ovat IAS 19:n mukaan lyhytaikaiset työsuhde-etuudet (erääntyvät 12 kk:n kuluessa sen kauden päättymisestä, jonka aikana henkilöt suorittavat etuuden perustana olevan työn ja kirjataan suoriteperusteisesti kuluksi sille tilikaudelle, jonka aikana työ on suoritettu), työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (esim. eläketurvaa koskevat etuudet ja työsuhteen päättymisen jälkeiset henkivakuutus- ja terveydenhoitoetuudet), muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet (erääntyvät maksettaviksi yli 12 kk:n kuluessa sen kauden päättymisestä, jonka aikana henkilöt suorittavat etuuden perustana olevan työn) ja irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet. Nämä etuudet kirjataan välittömästi kuluiksi, sillä niistä ei  koidu yhteisölle vastaista taloudellista hyötyä. 

IAS 26 täydentää IAS 19 -standardia käsittelemällä eläke-etuusjärjestelyjen kirjanpitoa ja raportointia. IAS 26 -standardia on sovellettava eläke-etuusjärjestelyjen tilinpäätöksiin, kun sellaisia laaditaan. 

IFRS 2

IFRS 2  määrää taloudellisesta raportoinnista yhteisön toteuttaessa osakeperusteisesti maksettavan liiketoimen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi henkilöstölle myönnettävät osakeoptiot. 

IFRS 2 -standardia sovelletaan kaikkiin osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin, joihin kuuluvat omana pääomana maksettavat osakeperusteiset liiketoimet, käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet ja valintaan perustuvat osakeperusteiset liiketoimet.

Jälkimmäiseen kuuluvat liiketoimet, joissa hankitaan tavaroita tai palveluita ja järjestelyn ehtojen mukaan joko yhteisö tai tavaroiden tai palvelujen toimittaja saa valita, suorittaako yhteisö maksun käteis- tai muina varoina vai laskemalla liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja.

Osakeperusteisesti maksettavassa liiketoimessa yhteisö kirjaa vastaanottamansa tai hankkimansa tavarat tai palvelut kirjanpitoon, kun se vastaanottaa tavarat tai palvelut. Oman pääoman lisäys kirjataan, jos tavaroiden tai palvelujen vastaanottamiseen johtanut transaktio suoritetaan omana pääomana osakeperusteisesti. Jos kyseinen transaktio on käteisvaroina maksettava osakeperusteinen liiketoimi, kirjataan velka. 

Omana pääomana maksettavien osakeperusteisten liiketoimien kohdalla yhteisön on kirjattava vastaanotetut tavarat tai palvelut ja vastaava oman pääoman lisäys suoraan vastaanotettujen tavaroiden ja palvelujen käypää arvoa vastaavaan määrään, jos se on luotettavasti määritettävissä.

Käteisvaroina maksettavien osakeperusteisten liiketoimien kohdalla hankitut varat tai palvelut ja syntynyt velka on kirjattava velan käypää arvoa vastaavaan määrään. Velka on sen suorittamispäivään asti arvostettava käypään arvoon ja arvon muutokset on kirjattava tulosvaikutteisesti kyseiselle kaudelle. 

Jos joko yhteisö tai vastapuoli saa valita, suorittaako yhteisö maksun käteis- tai muina varoina vai laskemalla liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja, yhteisön on käsiteltävä tätä transaktiota tai sen komponentteja käteisvaroina maksettavana osakeperusteisena liiketoimena vain siltä osin kuin on syntynyt velvoite käteis- tai muina varoina suoritettavaan maksuun ja omana pääoman maksettavana osakeperusteisena liiketoimena vain siltä osin kuin tällaista velvoitetta ei ole syntynyt.

Lähde: Petri Vehmasen luento 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti