tiistai 8. tammikuuta 2013

Laskentatoimi ja rahoitus, osa 1

Tämä teksti perustuu kauppatieteiden pääsykoetta varten tekemiini muistiinpanoihin laskentatoimen ja rahoituksen oppikirjasta. Kyseessä on tietenkin vanha painos, mutta asiat tuskin ovat muuttuneet oleellisesti.

Kirjanpito ja tilinpäätös 

Kirjanpitoon merkitään liiketapahtumat ja jonkin verran varojen arvonmuutoksia. Liiketapahtumia ovat kirjanpitolain mukaan:
•    Tulot
•    Menot
•    Rahoitustapahtumat
•    Oikaisu- ja siirtoerät

Vastaavasti tilinpäätöksestä saa vastauksia kysymyksiin, joihin voidaan vastata menojen, tulojen ja rahoitustapahtumien perusteella.

•    Kirjaukset tehdään tileille
•    Jokainen kirjaus tehdään kahdelle tilille, yksi debet-merkintä ja yksi kredit-merkintä jokaisesta liiketapahtumasta
•    Debet-merkintä kertoo, mihin raha käytetään
•    Kredit-merkintä kertoo rahan lähteen
•    Jokaisen tilin vasen puoli on debet-puoli ja oikea puoli on kredit-puoli
•    Tilit nimetään liiketapahtuman  luonteen mukaisesti (esimerkiksi kassatili, myyntitili,  ostotili jne)

Tilinpäätös perustuu kirjanpitoon. Taseessa ja tuloslaskelmassa esitettäviä asioita on seurattava kirjanpidossa omilla tileillään. Ns. aukottoman kirjausketjun periaatteen (audit trail -periaate) mukaan yksittäisistä liiketapahtumista on saatava selville, mihin tilinpäätöksen eriin ne vaikuttavat. 

Vastaavasti tilinpäätöksen eristä on voitava selvittää, mistä liiketapahtumista erät ovat muodostuneet.
Kirjanpidossa käytettävien tilien luetteloa kutsutaan tilikartaksi. Yritysten tiedonsaantitarpeet vaikuttavat kunkin yrityksen kirjanpidossa käytettävään tilikarttaan
 
Tilinpäätöksen rakenne on lakisääteinen. Se koostuu neljästä osasta:
•    tase
•    tuloslaskelma
•    rahoituslaskelma
•    liitetiedot
 
Pörssiyritysten ja muiden suurten yritysten tulee lisäksi laatia toimintakertomus, mutta se ei ole tilinpäätöksen osa.

Tuloslaskelma voi olla kululajikohtainen tai toimintokohtainen. Laitteiden ja muiden pitkäaikaisten omaisuuserien hankintamenot jaetaan kuluksi ja aktiivaksi poistosuunnitelmaa noudattaen. Aktiiva on taseessa esitettävä menon osa.

Tase

VASTAAVAA                VASTATTAVAA       
pysyvät vastaavat        oma pääoma
vaihtuvat vastaavat     tilinpäätössiirtojen kertymä
                                    pakolliset varaukset
                                    vieras pääoma

Pysyviä vastaavia ovat:
- aineettomat hyödykkeet
- aineelliset hyödykkeet
- sijoitukset

Aineettomia hyödykkeitä ovat:
- kehittämismenot
- aineettomat oikeudet
- liikearvo
- muut pitkävaikutteiset menot
- ennakkomaksut

Aineellisia hyödykkeitä ovat:
- maa- ja vesialueet
- rakennukset ja rakennelmat
- koneet ja kalusto
- muut aineelliset hyödykkeet
- ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Sijoituksissa esitetään omistukset muissa yrityksissä (osakkeet ja osuudet) sekä saamiset.

Vaihtuvat vastaavat:
- vaihto-omaisuus
- saamiset
- rahoitusarvopaperit
- rahat ja pankkisaamiset

Vaihto-omaisuutta ovat myytävät tuotteet, raaka-aineet, puolivalmiste- ja valmistevarastot.

Saamisia ovat myyntisaamiset, lainasaamiset ja siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit ovat lyhytaikaisia sijoituksia (<12kk).

Oma pääoma sisältää sijoitetun oman pääoman, hallussapitovoitot ja tulorahoituksen. Hallussapitovoitot ovat pysvien vastaavien arvonkorotuksia tai rajoitusvälineiden käyvän arvon arvostuksia.

Arvonkorotusrahasto sisältää pysyvien vastaavien maa- ja vesialueiden sekä arvopapereiden arvonkorotuksena tilinpäätöksessä käsitellyn arvonnousun.

Rahoitusvälineiden käyvän arvon arvostus pääsääntöisesti vaikuttaa myös tuloslaskelmaan, joten hallussapitovoitto sisältyy tältä osin tuloslaskelmaan.

Tilikauden voitot lisäävät omassa pääomassa tulorahoitusta, tappio pienentää sitä. Tilinpäätössiirtojen kertymä on verotukseen liittyvä erä. EVL sallii poistoerojen ja vapaaehtoisten varausten rajoitetun muodostamisen, jos vastaavat vähennykset on tehty kirjanpidossa. Takuuvaraus vähennetään tuloslaskelmassa kuluna, taseessa se näkyy tilinpäätössiirtojen kertymänä.

Pakolliset varaukset ovat velkoja, joden määrä ja toteutumisajankohta jouduttu arvioimaan. (Esim. firman vastuulla olevat työntekijöiden tulevat eläkkeet).

Tuloslaskelman liikekaava:

Liikevaihto
- juoksevat kulut
- poistot
= liikevoitto (-tappio)
+/- rahoitustuotot/kulut
= voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
+ satunnaiset tuotot
- satunnaiset kulut
= voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
+/- tilinpäätössiirtojen muutos
+/- välittömät verot
= tilikauden voitto/tappio

Rahoituslaskelma kertoo varojen hankinnan ja niiden käytön. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat laativat sen, mutta pienimmät, ei-pörssinoteeratut osakeyhtiöt on vapautettu laatimasta sitä. 

Liitetiedot 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
- arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
- liikevaihdon jakautuminen, poistojen perusteet
- taseen vastaavia koskevat liitetiedot
- tuloveroja koskevat liitetiedot
- vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
- henkilöstö ja toimielinten jäsenet, pörssiyhtiön johdon palkat
 
Työnjako taseen ja tuloslaskelman välillä on selkeä: tase kuvaa tilinpäätöspäivän tilannetta, tuloslaskelma sen, kuinka tilikauden tulos on muodostunut. Rahoituslaskelma selvittää varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana. Liitetiedot täydentävät annettuja tietoja.
 
Suomen kirjanpitolaki antaa kaksi vaihtoehtoa tilinpäätöksen laatimista varten:
•    Euroopan yhteisöjen tilinpäätösdirektiiveihin perustuva tilinpäätös
•    IFRS-tilinpäätös
 
IFRS on lyhenne sanoista International Financial Reporting Standards. Pörssissä noteerattavat yritykset laativat konsenrnitilinpäätöksen IFRS-tilinpäätöksenä. Käytännössä IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen tekevät vain pörssiyritykset tai konserniin kuuluvat yritykset.

Erillistilinpäätöksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollisen tilinpäätöstä. Konsernitilinpäätös on samaan konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätöksistä laadittu yhteenveto. Se ei perustu konsernin kirjanpitoon, sillä sellaista ei ole olemassa. Konsernitilinpäätös perustuu konserniin kuuluvien yritysten kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin. Konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiön emolle maksamat osingot eliminoidaan. Erillistilinpäätökset yhdistyvät ja keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan.

Tärkein ero EY-direktiivien mukaisen tilinpäätöksen ja IFRS-tilinpäätöksen välillä liittyy uudelleenarvostuksiin. EY-direktiivien mukainen tase ja tuloslaskelma sisältää lähinnä hankintamenoperusteisia menoja ja tuloja. IFRS-tilinpäätöksessä suoritetaan uudelleenarvostuksia. Tämä tarkoittaa markkinahintojen käyttämistä hankintahintojen sijaan. Direktiivien mukaisessa tilinpäätöksessä markkinahinnoista kerrotaan lähinnä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Pörssiyhtiöt laativat IFRS-tilinpäätöksen, mutta muutkin saavat sen laatia, jos tilintarkastaja on KHT tai HTM.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti