tiistai 8. tammikuuta 2013

Laskentatoimi ja rahoitus, osa 2

Tämä teksti perustuu kauppatieteiden pääsykoetta varten tekemiini muistiinpanoihin laskentatoimen ja rahoituksen pääsykoekirjasta. Kyseessä on tietenkin vanha painos, mutta asiat tuskin ovat muuttuneet oleellisesti.

Yrityksen vakavaraisuus

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen logiikan mukaan tuloslaskelman voitto kirjataan taseessa oman pääoman lisäykseksi. Tappiot taas vähentävät omaa pääomaa. Tappioita voidaan vähentää sitä enemmän, mitä enemmän yrityksen taseessa on omaa pääomaa.

Kun osakeyhtiössä oman pääoman määrä on laskenut alle puoleen sijoitetusta osakepääomasta, on osakeyhtiölain mukaan kutsuttava koolle yhtiökokous. Yhtiökokouksen on päätettävä toimenpiteistä, joiden avulla yrityksen taloudellinen asema tervehdytetään.

Yrityken vakavaraisuutta ja tappionsietokykyä mitataan pääomarakennetta kuvaavilla tunnusluvuilla. Yleisesti käytössä olevia tunnuslukuja ovat esimerkiksi omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus.

                                           Oma pääoma
Omavaraisuusaste = --------------------------------- * 100
                                     Taseen koko pääoma

                                          Vieras pääoma
Suhteellinen         = --------------------------------- * 100
velkaantuneisuus                  Liikevaihto

Omavaraisuusaste kertoo oman pääoman osuuden koko pääomasta. Mitä velkaantuneempi yritys on, sitä alhaisempi omavaraisuusaste on.

Suomessa tyydyttävänä omavaraisuusasteena pidetään arvoa väliltä 20% - 40%. Mikäli omavaraisuus jää alle 20 %, pidetään vakavaraisuutta heikkona. Yli 40 % luku kertoo hyvästä vakavaraisuudesta.

Suhteellinen velkaantuneisuus vertaa velkojen määrää toiminnan volyymiä kuvaavaan liikevaihtoon. Tyydyttävänä pidetään arvoja väliltä 40% - 80%. Tämä arvo on vain suuntaa antava, mutta joka tapauksessa yli 100 prosentin suhteellinen velkaantuneisuus on huolestuttavaa.

Velkarahoitus ei sinällään ole ongelma yritykselle. Se kuitenkin lisää riskiä oman pääoman sijoittajien kannalta katsottuna. Tätä kutsutaan vieraan pääoman vipuvaikutukseksi. Vipuvaikutuksen vuoksi velkarahan käyttö kasvattaa oman pääoman tuottoa hyvinä vuosina. Huonoina vuosina vipuvaikutus vähentää oman pääoman tuottoa. Yrityksen velkaantuminen lisää siis tuoton vaihtelua ja riskiä.

Yrityksen maksuvalmius

Yrityksen on kyettävä suoriutumaan jatkuvasti erääntyvistä maksuista kuten palkoista, veroista, koroista, lainojen lyhennyksistä ja ostoista. Maksuvalmiutta kuvataan taseen perusteella lasketuilla tunnusluvuilla. Näitä ovat quick ratio ja current ratio.

                      Kassa ja markkina-arvopaperit + lyhytaikaiset saamiset
Quick ratio = --------------------------------------------------------
                               Lyhytaikaiset velat yhteensä

Current ratio mittaa, miten likvidit varat, saamiset ja vaihto-omaisuus riittävät kattamaan lyhytaikaiset velat.

                                Lyhytaikaiset varat yhteensä
Current ratio = ------------------------------------------------------
                               Lyhytaikaiset velat yhteensä

Lyhytaikaisilla veloilla tarkoitetaan velkoja, jotka erääntyvät alle vuoden kuluessa. Quick ration osalta tyydyttävä arvo on välillä 0,50 - 1,00. Current ration osalta tyydyttäviä arvoja ovat 1,00 - 2,00.
Kassavirta

Maksuvalmiutta taseen lukujen perusteella kuvaavat quick ratio ja current ratio kuvaavat yrityksen tilannetta tilinpäätöshetkellä. Ne eivät siten paljasta, minkälainen tilanne oli esimerkiksi tilikauden puolivälissä.

Tuloslaskelman luvut eivät sellaisenaan sovellu kovin hyvin yrityksen tilanteen kuvaamiseen. Suoriteperusteen ja meno tulon kohdalle -periaatteen vuoksi tuloslaskelman tuotot ja kulut eivät vastaa niihin liittyviä kassavirtoja. Tämä johtuu siitä, että kaikki tilinpäätöksen tuotot ja kulut eivät ole vielä realisoituneet kassavirroiksi.

Kassavirtalaskelmassa korjataan tuloslaskelman lukuja siten, että niistä eliminoidaan laadintaperiaatteista johtuvien jaksotuserien vaikutus. Jaksotuserät koostuvat poistoista, arvonalentumisista ja liikepääomaerien nettomuutoksista. Poistot ja arvonalentumisethan eivät saa aikaan maksuja yrityksen kassasta. Liikepääomaerät taas ovat taseen lyhytaikaisiin varoihin ja velkoihin kuuluvia eriä, kuten myyntisaamiset ja ostovelat.

Kassavirtalaskelmaa tulkittaessa on otettava huomioon, että kassavirta riippuu osaksi yrityksen pääomarakenteesta. Lisäksi se on absoluuttinen euromääräinen luku, minkä vuoksi yrityksen koko on otettava huomioon verrattaessa eri yritysten kassavirtoja. Kokoa voidaan kuvata useilla eri tunnusluvuilla, kuten liikevaihdolla, taseen loppusummalla tai oman pääoman kirja-arvolla.

Toiminnan nettokassavirta on dynaaminen maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku, joka kertoo koko tilikauden aikaisesta kassaperusteisen tulorahoituksen riittävyydestä.

Tuloksen laatu

Yritykset voivat jossakin määrin ohjailla tilinpäätöksessä esitettävää tulosta. Tämä onnistuu vaikuttamalla jaksotuseriin. Mitä enemmän tuloslaskelman nettotulos poikkeaa nettokassavirrasta, sitä enemmän tulosta on voitu ohjailla. Mitä paremmin nettotulos vastaa nettokassavirtaa, sitä pienempiä jaksotuserät ovat. Silloin myös tuloksen ohjailu on ollut maltillisempaa.

Tuloksen laatua voidaan kuvata tilinpäätökseen sisältyvien jaksotuserien määrällä. Koska poikkeama voi olla kumpaan suuntaan tahansa, kannattaa jaksotuserät huomioida itseisarvonsa suuruisena. Lopuksi luku suhteutetaan taseen loppusummaan, minkä avulla yritysten kokoerot saadaan huomioiduksi.
Tuloksen laatu

       |nettotulos ennen vähemmistö osuutta - liiketoiminnan nettokassavirta|
   = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100                                                                               Taseen loppusumma
Mitä pienempi luku kaavalla saadaan, sitä parempi tuloksen laatu on.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti