tiistai 5. helmikuuta 2013

IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen

Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuseriä on kirjattu taseeseen yli niistä kerrytettävissä olevien rahamäärien. Kerrytettävissä oleva rahan määrä on "omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on sen käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sen käyttöarvo, sen mukaan kumpi niistä on korkeampi".

Mainittu rahavirtaa tuottava yksikkö on pienin yksilöitävissä oleva omaisuuseräryhmä, joka kerryttää rahavirtoja pitkälti riippumatta muista omaisuuseristä tai omaisuuseräryhmistä.

Käypä arvo, josta on vähennetty myynnistä aiheutuvat menot, on omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön myynnistä saatava rahamäärä, josta on vähennetty kaupasta johtuvat menot.

Käyttöarvolla tarkoitetaan omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön odotettavissa olevien vastaisten rahavirtojen nykyarvoa. Jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo on suurempi kuin kerrytettävissä oleva rahamäärä, kyseessä on arvonalentumistappio.

Arvojen alentumisen mahdollisuuden seuraaminen vaatii herkkyyttä. Jokaisena raportointikauden päättymispäivänä on arvioitava, "onko mitään viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo saattaa olla alentunut." Jos tämä on mahdollista, on arvioitava omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä.

Lisäksi arvonalentumistesti tehtään vuosittain aineettomalle hyödykkeelle, jonka taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton tai joka ei ole vielä valmis käytettäväksi. Myös liiketoimintojen yhdistämisessä hankitulle liikearvolle tehdään vuosittain arvonalentumistestaus.

Ne seikat, jotka on otettava huomioon arvioitaessa, onko viitteitä siitä, että omaisuuserän arvo olisi alentunut, on jaettu sisäisiin ja ulkoisiin informaationlähteisiin.

Jos kumpi tahansa, omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla TAI omaisuuserän käyttöarvo ylittää taseen kirjanpitoarvon, omaisuuserän arvo ei ole alentunut. Tällöin toisen arviointi ei ole tarpeen. Ensimmäinen näistä on helpompi selvittää riippumattomien osapuolten välisistä sitovista sopimuksista.

Käyttöarvon määrittämisessä on otettava huomioon useita seikkoja. Ensinnäkin on arvioitava vastaiset rahavirrat, jotka yhteisö odottaa saavansa omaisuuserästä ja odotukset näiden määrän tai ajoituksen mahdollisista muutoksista. Myös rahan aika-arvo eli riskitön markkinakorko on tiedettävä sekä hinta omaisuuserään luonnostaan liittyvästä epävarmuuden kantamisesta ja muut tekijät.

Vastaisten rahavirtojen määrittelyä IAS 36 määrää tarkasti. Käyttöäarvoa määritettäessä yhteisön on mm. määritettävä ennakoitavissa olevat rahavirrat niin, että ne perustuvat järkeviin ja perusteltavissa oleviin oletuksiin ja ovat näin johdon paras arvio. Rahavirtojen pitää myös perustua uusimpiin, johdon hyväksymiin budjetteihin ja ennusteisiin. 

Kirjaaminen

Arvonalennustappio kirjataan vain, jos omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin omaisuuserän kirjanpitoarvo. Silloin kirjanpitoarvoa vähennetään vastaamaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Kirjaus tehdään välittömästi tulosvaikutteisesti, paitsi jos omaisuuserän kirjanpitoarvo perustuu uudelleenarvostukseen jonkin toisen standardin mukaisesti. 

Jos on viitteitä siitä, että aiemmin tehty arvonalentumistappion kirjaus ei enää pidä paikkaansa tai se on pienentynyt, arvioidaan jälleen omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahan määrä. Omaisuuserän (muun kuin liikearvon) arvonalentumistappion peruutus on kirjattava välittömästi tulosvaikutteisesti, jollei omaisuuserän kirjanpitoarvo perustu uudelleenarvostukseen jonkin muun standardin mukaisesti. Liikearvon arvonalentumistappiota ei enää myöhemmin saa peruuttaa. 

Lähde: Petri Vehmanen 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti