keskiviikko 6. maaliskuuta 2013

IAS/IFRS-standardien mukainen arvostaminen

IFRS-maailmassa on käytössä erilaisia arvostusmenetelmiä erilaisiin tilanteisiin sekä alkuperäiseen että myöhempään kirjaamiseen. 

Käypä arvo

Käypä arvo on hinta, joka saataisiin, jos omaisuuserä myytäisiin tai joka maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolien välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa. Käypä arvo on markkinaperusteinen arvo, jolloin näkökulma on sen markkinaosapuolen, jonka hallussa omaisuuserä tai velvoite on eli käypä arvo on poistumishinta. Käypää arvoa määrittäessa oletetaan vastapuolen olevan asiaa tunteva, liiketoimintaan halukas ja että osapuolet ovat toisistaan riippumattomia.

Hankintamenomalli

Hankintamenomallissa käytetään hankintamenoa, josta on vähennetty kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot. 

Uudelleenarvostusmalli

Tässä mallissa käytetään uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa, joka on käypä arvo vähennettynä  kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Uudelleenarvostusmalli eroaa käyvän arvon mallista.

Nettorealisointiarvo

Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty vaihto-omaisuuden valmiiksi saattamisen menot ja arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot. 

Arvostaminen eri standardeissa pääsäännön mukaisesti yksinkertaistettuna


STANDARDI
TASEESEEN MERKITSEMISEN EDELLYTYKSET
ALKUPERÄINEN KIRJAAMINEN
ARVOSTAMINEN ALKUPERÄISEN KIRJAAMISEN JÄLKEEN
IAS 38 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettoman hyödykkeen määritelmän mukainen ja täyttää kirjaamisedellytykset
Hankintamenoon
Hankintamenomalli tai uudelleenarvostusmalli
IAS 16 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUS-HYÖDYKKEET
Jos todennäköistä, että vastainen taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja hyödykkeen hankintameno luotettavasti määritettävissä
Hankintamenoon
Hankintamenomalli tai uudelleenarvostusmalli. Valintaa sovelletaan kokonaiseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luokkaan.

IAS 17 VUOKRA-SOPIMUKSET

Rahoitusleasinginsopimukset: vuokratun hyödykkeen käypä arvo tai vähimmäisvuokrien nykyarvo sen mukaan, kumpi niistä on alempi.
Vähimmäisvuokrat on jaettava rahoitusmenoon ja velan vähennykseen

IAS 40 SIJOITUS-KIINTEISTÖT
Jos todennäköistä, että vastainen taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja hyödykkeen hankintameno luotettavasti määritettävissä.
Transaktiomenot sisältävään hankintamenoon. Ostetun sijoituskiinteistön hankintameno sisältää ostohinnan sekä hankinnasta välittömästi johtuvat menot.

Käyvän arvon malli tai hankintamenomalli. Valittua periaatetta sovelletaan kaikkiin sijoituskiinteistöihin.

IAS 41 MAATALOUS
Aikaisempien tapahtumien seurauksena määräysvalta omaisuuserään ja on todennäköistä, että vastainen taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja käypä arvo tai hankintameno on määritettävissä luotettavasti.
Käypään arvoon (kun se on määritettävissä luotettavasti) vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla.

Käypään arvoon (kun se on määritettävissä luotettavasti) vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla.

IAS 2 VAIHTO-OMAISUUS

Hankintamenoon tai
nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi.
Hankintamenoon tai
nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi.
IAS 39 RAHOITUS-INSTRUMENTIT:
KIRJAAMINEN JA ARVOSTAMINEN
Yhteisöstä tulee instrumentin sopimusehtojen osapuoli

Käypä arvo lisättynä välittömät transaktiomenot, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti
Arvostamisen perusteena voi olla käypä arvo, jaksotettu hankintameno tai alun perin kirjanpitoon merkitty arvo
IAS 37 VARAUKSET, EHDOLLISET VELAT JA EHDOLLISET VARAT
Varaus on merkittävä Varaus taseeseen, kun aikaisemman tapahtuman seurauksena on velvoite ja on todennäköistä, että sen täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtämistä pois yhteisöstä, ja niiden määrä on arvioitavissa luotettavasti.
Paras arvio menoista, joita olemassa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää raportointikauden päättymispäivänä


IFRS 2 OSAKEPERUSTEISET MAKSUT
Osakeperusteisesti maksettavassa liiketoimessa vastaanotetut tai hankitut tavarat tai palvelut kirjataan, kun ne vastaanotetaan
Omana pääomana maksettavat osakeperusteiset liiketoimet: Kirjataan vastaanotetut tavarat tai palvelut ja vastaava oman pääoman lisäys suoraan vastaanotettujen tavaroiden ja palvelujen käypää arvoa vastaavaan määrään, paitsi silloin, kun tämä käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä

IAS 18 TUOTOT
Tavaroiden myynti:
Riskit ja edut ostajalla; ei liikkeenjohdollista intressiä eikä määräysvaltaa myytyihin tavaroihin; tuotot ovat määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja liiketoimeen kohdistuvat menot ovat määritettävissä luotettavasti
Käypä arvo ottaen huomioon mahdolliset yhteisön myöntämät alennuksetLähde: Petri Vehmanen 2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti