tiistai 10. tammikuuta 2017

Osatuloutus on poikkeus menojen ja tulojen jaksottamisessa

Osatuloutus eli valmistusasteen mukainen tuloutus (Percentage of Completion Method) tekee poikkeuksen yleisestä meno tulon kohdalle -tuloutusperiaatteesta, jossa tulo syntyy suoriteperusteisesti silloin, kun tavara tai palvelu luovutetaan ostajalle. 

KPL 5:4 § mahdollistaa pitkän valmistusajan vaativasta tuotteesta tuottojen ja kulujen kirjaamisen valmistusasteen perusteella. Tätä osatuloutusta yritykset soveltavat usein isoihin projekteihin, esimerkiksi rakennushankkeessa tai suuren koneen tai laitteen toimituksessa. Velvoitetta valmistusasteen mukaiseen tuloutukseen ei kuitenkaan ole.

Osatuloutus edellyttää pitkää valmistusaikaa. KILA on määritellyt pitkäksi valmistusajaksi yli 12 kuukautta, mutta jos osatuloutusta on ryhdytty soveltamaan, on sitä sovellettava myös lyhyempiin samankaltaisiin projekteihin. Käytännössä yrityksellä voi olla erilaisia projekteja, joista osa tuloutetaan valmistusasteen perusteella, osa suoritteen luovutushetkellä. Jotta osatuloutusta voidaan soveltaa, on suoritteesta kertyvä erilliskate oltava luotettavasti ennakoitavissa ja dokumentoitavissa eli käytännössä tarvitaan toimita projektilaskentajärjestelmä. Esimerkiksi SAP:ssa on tällainen moduuli.

Osatuloutusmenetelmässä siis myyjä kirjaa tuottoja ja kuluja tuloslaskelmaansa projektin aikana sen mukaan, miten projekti etenee, eikä vasta suoritteen luovutushetkellä. Osatuloutuksen hyvä puoli on se, että tuottoja ja kuluja raportoidaan tasaisesti oikeille kausille. Valittua tuloutustapaa pitää kuitenkin noudattaa johdonmukaisesti. 

Valmistusasteen määrittäminen

Valmistusasteen määrittämisessä tulee käyttää varovaisuutta. Se voidaan toteuttaa erilaisien peruslaskentamenetelmien avulla. Laskelmassa voidaan esimerkiksi verrata projektin toteutuneita menoja arvioituihin kokonaismenoihin. Esimerkiksi kun 100 miljoonan euron projektista on kertynyt 40 miljoonaa kuluja, tuloutetaan 40 prosenttia myynnistä. 

Tuloutuslaskennassa voidaan myös verrata kulutettujen tuotannontekijöiden määrää arvioituun tarvittavaan määrään tai määrittää valmistusaste projektin valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella. 

Erilliskate

Projektin erilliskate lasketaan vähentämällä myyntitulosta hankintameno. Tämän vuoksi koko projektin kokonaistulot- ja menot mukaan lukien takuuaikaiset menot tulee olla luotettavasti määriteltävissä. Tilikauden päättyessä on kyettävä selvittämään suoriteperusteisesti aiheutuneet menot kustannuslaskennan avulla. Projektin valmistusaste tulee olla luotettavasti selvitettävissä tilikauden lopussa. 

Varovaisuuden perusteella projektin alkuvaiheessa suositellaan näytettäväksi nollakatetta eli tuloja menoja yhtä paljon siihen asti, kunnes projektin erilliskatteesta toteutunut määrä voidaan arvioida luotettavasti. Tämä voidaan toteuttaa lisäämällä kulua varauksen avulla, joka sitten myöhemmin puretaan. Jos projektin taloudellista lopputulosta ei pystytä ennakoimaan luotettavasti, ei osatuloutusta tule käyttää. 
 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti